Blockchain là một công nghệ lưu trữ và truyền thông tin theo một cách phân tán và không thể thay đổi. Cách hoạt động của Blockchain bắt đầu với việc tạo ra một khối mới, chứa thông tin giao dịch mới nhất được thêm vào mạng lưới. Mỗi khối này sẽ kết nối với các khối trước đó qua một chuỗi liên kết mật mã, tạo thành một chuỗi khối không thể thay đổi.

Blockchain Technology

Cơ bản, Blockchain là một công nghệ lưu trữ thông tin theo dạng khối, tạo ra một cơ sở dữ liệu phân tán, an toàn và minh bạch. Điều này giúp ngăn chặn gian lận, thay đổi thông tin trái phép và tăng tính bảo mật cho dữ liệu.

Blockchain Concept

Blockchain không chỉ dùng cho tiền điện tử như Bitcoin mà còn có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác như quản lý chuỗi cung ứng, bảo vệ quyền tác giả, xác minh dữ liệu và nhiều ứng dụng khác.

Blockchain Applications

#Blockchain #Công nghệ #Tiền điện tử